Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Forum Infrastruktury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („FI”) z siedzibą w Gdańsku (80-838) przy ul. Targ Rybny 11A/4. Dane osobowe zbierane przez FI przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. FI zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

FI może zbierać oraz przetwarzać dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FI jako administratora danych: w szczególności w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, oraz marketingu usług FI (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez FI z klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych współpracą z FI (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FI (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia skutkować może np. uniemożliwieniem kontaktu w Państwem lub uniemożliwić świadczenie usług. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług doradczych przez FI uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dotyczących ich świadczenia Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez FI danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FI jako administratora danych lub do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie FI. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, FI zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku ze współpracą z innymi podmiotami (w tym w szczególności z kancelariami prawnymi), FI może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych przywołanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także stosownie do przekazanych przez FI instrukcji.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie ewentualne przyszłe zmiany wprowadzane przez nas do niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej Forum Infrastruktury oraz będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.

Wersja z dnia: 25 maja 2018 r.