PZP I ROSZCZENIA

Postępowania PZP:

przygotowanie dokumentacji przetargowej

obsługa (we współpracy z naszym partnerem prawnym) procedury odwoławczej

doradztwo w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

obsługa kosztowa, analityczna, a także procesowa (we współpracy z naszym partnerem prawnym) roszczeń

sporządzanie analiz oraz opinii w zakresie PZP

PZP I ROSZCZENIA

Roszczenia:

Oferujemy doradztwo techniczne i kosztowe w zakresie:

analizy zasadności roszczeń z punku widzenia kontraktowego, technicznego i kosztowego

analizy przyjętej metodologii określania wysokości roszczeń

przygotowania opinii dotyczących roszczeń pod względem merytorycznym i kosztowym

doradztwa w zakresie metodologii dokumentowania roszczeń pod względem formalnym

wsparcia w doborze metody i w obliczeniach wysokości roszczeń

wsparcia w negocjacjach kwestii roszczeniowych

PZP I ROSZCZENIA

Oferujemy doradztwo prawne (we współpracy z naszym partnerem prawnym) w zakresie:

analizy oraz oceny zasadności prawnych podstaw roszczeń wraz ze sporządzeniem rekomendacji

reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą

przygotowania strategii oraz ścieżki prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń

wsparcia Klienta poprzez udział w negocjacjach z podmiotem, wobec którego wystosowano roszczenia

przygotowania dokumentacji - pozwu, zawezwania do próby ugodowej, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

kompleksowej analizy dokumentacji przetargowej

previous arrow
next arrow
Slider