Z satysfakcją informujemy, że w pierwszym kwartale br. Forum Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wspólnie z partnerem – Stowarzyszeniem Cloud Community Europe Polska[1] – było uczestnikiem dialogu technicznego pn. „Usługi chmurowe dla administracji publicznej”, przeprowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dialog prowadzony był na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”[2]. Przeprowadzony przez Ministerstwo dialog techniczny był bezpośrednio związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Świadczenie usług w modelu chmury obliczeniowej”.

Głównym celem dialogu technicznego było:

  • pozyskanie informacji na temat dostępnych na rynku usług chmury publicznej;
  • zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • oszacowanie wartości zamówienia.

Ponadto za cel przeprowadzonego dialogu uznać można pozyskanie przez Ministerstwo kompleksowych informacji w przedmiocie: (i) modelu realizacji usług chmurowych; (ii) punktów styku usług chmurowych; (iii) rozliczalności usług chmurowych; (iv) warunków świadczenia usług, a także (v) procesu pozyskiwania usług.

Ministerstwo planuje wykorzystać model sprawdzony w Wielkiej Brytanii, czyli tzw. G-Cloud. To portal służący do realizacji zamówień na usługi, w tym chmurowe, przez jednostki administracji publicznej oraz wybrane jednostki spoza administracji. Idea tego rozwiązania polega na tym, że centralny zamawiający w wyniku przetargu podpisuje umowę ramową z kilkoma wykonawcami, którzy następnie na mocy umów wykonawczych świadczą usługi (opracowany ma zostać jeden wzór umowy wykonawczej). Ma to spowodować, że końcowi zamawiający będą mogli korzystać z usług bez konieczności przeprowadzania osobnych przetargów, dzięki czemu możliwe będzie otrzymanie pakietu usług bez konieczności dodatkowej weryfikacji samego dostawcy, skracając tym samym czas dostępu do usług.

W założeniu, wybór wykonawców ma być okresowo uzupełniany kontraktami na kolejne lata, podobnie jak katalog usług, który będzie rozszerzany zgodnie ze diagnozowanymi potrzebami i rozwojem rynku.

W nawiązaniu do przeprowadzonego dialogu technicznego, a także w ramach obecnie podejmowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji inicjatywy dotyczącej usług chmurowych, w dniu 11 maja br. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano „Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa” („WIIP”)[3]. Program WIIP obejmuje budowę, rozwój i utrzymanie: (i) Chmury Rządowej, będącej prywatną chmurą administracji publicznej; (ii) Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB); (iii) Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych (ZUCH).

Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (RKB) obejmie usługi w zakresie:

  • bezpieczeństwa teleinformatycznego, świadczone w oparciu o dedykowane systemy bezpieczeństwa, które realizują zadania wyłącznie na potrzeby Inicjatywy WIIP;
  • monitorowania poziomu bezpieczeństwa opartego o dedykowane zespoły: Centrum Zarzadzania Siecią (Network Operations Center „NOC”); Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (Security Operations Center „SOC”).

Ponadto podkreśla się, że wdrożenie systemu ZUCH – w części dedykowanej chmurze publicznej – pozwoli na dostęp odbiorcom do usług poprzez: (i) aktualizację katalogu usług w cyklach 9-12 miesięcznych; (ii) ograniczenie terminu umów do 2 lat; (iii) zwiększenie konkurencyjności dla lokalnych dostawców usług; (iv) skrócenie czasu potrzebnego na zawarcie umowy z dostawcą; (v) ograniczenie kosztów związanych z procesem zakupu usług; (vi) zwiększenie transparentności zakupów i ograniczenie ryzyka nadużyć; (vii) stworzenie spójnej bazy danych w obszarze zamówień usług IT dla administracji publicznej[4]

Wobec powyższego stwierdza się, że realizacja Inicjatywy WIIP stanowi odpowiedź na potrzeby administracji rządowej, poprzez „eliminację lub znaczne zmniejszenie obciążeń związanych z aspektami technicznymi na rzecz uwolnienia zasobów kadrowych do realizacji celów merytorycznych”. Zakłada się także, że w efekcie realizacji programu dojdzie do:

  • poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług elektronicznych w administracji rządowej;
  • trwałego obniżenia kosztów stałych przetwarzania danych – w długiej perspektywie o ponad 1 mld zł rocznie;
  • podniesienia efektywności wydatkowania środków w projektach zawierających elementy infrastruktury IT;
  • skrócenia czasu realizacji nowych przedsięwzięć informatycznych przez szybsze udostępnianie wymaganej infrastruktury IT
  • ograniczenia wielokrotnego gromadzenia tych samych danych.

Zaznaczyć należy, że operatorem Rządowej Chmury Obliczeniowej wyznaczony zostanie minister właściwy do spraw informatyzacji – zadanie to w imieniu ministra realizować będzie Centralny Ośrodek Informatyki.

Warto także wspomnieć, że Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło formalny proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), które potrwają do 30 maja br. PZIP jest strategiczny dokumentem określającym działania Rządu zmierzające do rozwoju polskiej administracji publicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych[5].

[1] Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego partnera pod adresem: http://cloudcommunityeurope.pl

[2] Zob. https://mc.bip.gov.pl/dialog-techniczny/dialog-techniczny-uslugi-chmurowe-dla-administracji-publicznej.html (dostęp: 20.05.2019)

[3] https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-inicjatywy-wspolnej-infrastruktury-informatycznej-panstwa.html (dostęp: 20.05.2019)

[4] Zob. “Usługi chmurowe dla administracji publicznej”, prezentacja Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 16.01.2019 r.

[5] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-publiczne-programu-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa (dostęp: 20.05.2019)