Minął już ponad rok od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Ustawa w art. 50 nałożyła obowiązek na podmioty obowiązane wdrożenia lub weryfikacji już stosowanej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Procedury AML). 

Podmioty obowiązane to m.in. instytucje finansowe, płatnicze, agenci rozliczeniowi, fundusze, pośrednicy ubezpieczeniowi, kantory, wymiany walut wirtualnych, gry losowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, fundacje, stowarzyszenia, instytucje pożyczkowe, podmioty prowadzące działalność z zakresu tzw. offshore and company services.

Kluczowe jest wprowadzenie matrycy oceny ryzyka i jej aktualizacji dostosowanej do działalności danego podmiotu (a nie do abstrakcyjnej działalności czy jakiegoś wzoru):

  • Oceny ryzyka, stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego; identyfikacja, rozpoznanie, ocena i udokumentowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną;
  • Środków bezpieczeństwa finansowego;
  • Identyfikacji beneficjenta rzeczywistego;
  • Identyfikacji, weryfikacja Klienta.

Dokumentacja AML musi uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, a także zasady postępowania stosowane w danej instytucji obowiązanej.

Ustawa wprowadza też obowiązek szkolenia i upowszechnianie wiedzy z zakresu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 10 000 zł kary pieniężnej za brak szkolenia potwierdzającego wiedzę i kompetencje w zakresie korporacyjnej obsługi spółek.

Nowością jest także konieczność posiadania wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML.

Sankcje za naruszenie AML:

  • dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo
  • w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 EUR lub do 5 000 000 EUR albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

AML wprowadza też możliwość nałożenia kar pieniężnych np. na członków zarządu lub osoby na stanowiskach kierowniczych, wyznaczone odpowiedziale za wdrożenie w podmiocie przepisów tej ustawy.  Osoby te mogą być ukarane karą pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

Weryfikacja Twojej wewnętrznej procedury AML/KYC oraz szkolenie personelu może zapobiec karom administracyjnym oraz osobistej odpowiedzialności finansowej za niedopełnienie ustawowych obowiązków.