Z dniem 13 października 2019 weszła w życie ustawa o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wprowadziła ona w Polsce CRBR. Podmioty gospodarcze (nie tylko instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – AML) są, pod rygorem kary finansowej – zobligowane do zgłoszenia do CRBR beneficjenta rzeczywistego. Jest nim osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Taka kontrola polega na wywieraniu decydującego wpływu na działania i czynności podejmowane przez spółkę. Obowiązek dokonania zgłoszenia spoczywa na następujących podmiotach: spółkach jawnych, spółkach komandytowych, spółkach komandytowo-akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych oraz spółek partnerskich.

Terminy na dokonywanie zgøoszeń beneficjenta rzeczywistego

Ustawodawca przewidział odrębne terminy dokonywania zgłoszeń dotyczących beneficjentów rzeczywistych w odniesieniu do spółek zarejestrowanych już w Krajowym Rejestrze Sądowym i tych, które dopiero zostaną do niego wpisane. Spółki już zarejestrowane mają obowiązek złożyć wymagane informacje do CRBR w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru, tj. do 13 kwietnia 2020 roku. Jednakże na podstawie ustawy tzw. antykryzysowej obowiązek ten został odroczony do 13 lipca 2020 r. Uzasadnione jest to potrzebą usunięcia dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców ze względu na trudną sytuację, w jakiej znalazła się gospodarka w związku z epidemią COVID-19.

Spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. – termin 7 dni

Zmieniony termin dotyczy wyłącznie spółek, które zostały zarejestrowane w KRS przed 13 października 2019 roku. Spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 roku lub te, które dopiero złożą wniosek o ich rejestrację, na złożenie zgłoszenia do CRBR nadal mają 7 dni roboczych od wpisu do rejestru bądź zmiany danych. Ustawa nakłada obowiązek aktualizacji zgłoszonych danych w ciągu 7 dni od ich zmiany. CRBR ma formę elektroniczną, a wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej zarządzanej przez Ministra Finansów. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez zaufany profil ePUAP.

Sankcje za brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Na spółkę, która nie zgłosiła informacji o beneficjentach rzeczywistych w wymaganym terminie może zostać nałożona kara w wysokości do 1 mln zł. Zgłoszenie nieprawdziwych danych do rejestru beneficjentów rzeczywistych jest dodatkowo powiązane z odpowiedzialnością karną reprezentantów spółki dokonujących zgłoszenia.

Chętnie pomożemy w procesie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz w procesie rejestracji w CRBR. Zapraszamy do współpracy!

Tarcza antykryzysowa – ważne terminy 

dr Marlena Wach